Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Veřejná služba ›› detail/podstránka

Veřejná služba

registracepřihlášeníaktuální informace"Veřejná služba"

Sociální projekt Městské části Praha 6 "Veřejná služba"

Cílem programu, pracovně nazvaného „Veřejná služba“, je snaha o zapojení organizací či osob z okruhu žadatelů o příspěvek v rámci dotačních řízení Městské části Praha 6 do činností podporujících zejména sociální oblast.

Program by měl napomoci dlouhodobému procesu občanské výpomoci na bázi dobrovolnosti. Měl by být impulsem k posílení těchto tendencí, upozorněním na konkrétní formy a prostředky poskytování pomoci. V ideální rovině by pak měl dospět do stavu, kdy takto pojatá forma poskytování veřejné služby bude shledána jako přínosná nejen pro ty, kteří těchto služeb využívají, ale i pro ty, kteří je poskytují.

Aby situace mohla k takovémuto stavu dospět, je potřebné, aby byly prvotní impulsy ve formě motivace podmíněné postupně přetvářeny do formy pozitivní motivace. Tento proces může prvotně vycházet ze zásad sdružení skautského typu, kteří svoji činnost provádí dobrovolně, bez finančních nároků a v rámci svého volného času. Postupem času bude využíváno vlastních poznatků.

Lze předpokládat, že tyto poznatky se budou týkat zejména problematiky věkové přiměřenosti. Rozsah možností žáků základních škol, studentů středoškolských, členů sportovních a zájmových organizací může být postupně zpřesňován, aby dále sbližoval specifické potřeby a zájmy. Dalším přínosem bude pak vhodná součinnost dospělých z řad rodičů, pedagogů, vedoucích a dalších osob. Tento program může mít svůj podíl významného vlivu na vývoj mezigeneračních vztahů.

Bližší specifikaci budou nejspíš podrobeny i možnosti poskytování služeb určitého typu v závislosti na prostředí. Již dosavadní poznatky naznačují zvýšenou poptávku ze zdravotnických zařízení, zařízení či organizací využívaných seniory a z oblasti speciálního školství. Není však záměrem, a nebylo by ani vhodné, aby program ve svém důsledku nahrazoval činnost sociálního charakteru, poskytovanou institucemi státní správy či místní samosprávy. Je žádoucí, aby i za přispění tohoto programu došlo k vytváření podmínek pro jakousi „sociální nástavbu“.

Proto lze očekávat i odlišný rozsah požadovaných a nabízených forem. Od aktivit společenského a kulturního rázu, přes poskytování drobné výpomoci a osobní asistence, až po nabídky aktivních činností např. v rámci poskytování vzdělávacích a prostorových možností, společných zájmových a volnočasových aktivit.

Není na místě zastírat, že v takovémto pojetí programu se v současné době jedná o verzi pilotní, přípravnou. Ta musí být postupně přizpůsobována a dolaďována na základě získaných poznatků, vycházejících z vlastních zkušeností i zpětné odezvy. Momentálně lze navazovat na stávající činnost a spolupráci škol, kulturních, zájmových a společenských organizací ve prospěch seniorů, zdravotně či sociálně znevýhodněných. Určitá rizika mohou vyplynout i v oblasti právního posouzení jednotlivých způsobů a důsledků poskytované „veřejné služby“.

Proto bude potřebné i právní vymezení podmínek, požadavků a možností poskytované služby. Jiné bude posouzení situace konkrétní jednorázové činnosti, jiné činnosti dlouhodoběji zaměřené. V zájmu toho je potřebné, aby hodnocení projektu byla věnována patřičná péče, jaká byla a je věnována jeho uvádění do praxe.

Tento program byl v rámci několika přípravných schůzek projednáván za účasti zástupců rozdílných oblastí. Kromě pochopitelného zájmu z řad zástupců Městské části Praha 6 svými návrhy a zkušenostmi přispěli přizvaní odborníci z oblasti zdravotnictví (Léčebna dlouhodobě nemocných, Pečovatelská služba), školství (základní i speciální školy), církevních zařízení (Břevnovský klášter, Církev čs. husitská, Domov svatého Karla Boromejského), zařízení pro seniory (domovy seniorů, penzion pro seniory Horizont) a zájmových organizací (Liga lesní moudrosti, skautské hnutí). Na zpracování programu se podíleli vedoucí a pracovníci jednotlivých odborů Úřadu městské části Praha 6 – konkrétně odboru školství, odboru sociálních věcí, právního odboru a odboru kanceláře starosty a zastupitelstva.

Program není uplatňován pouze v těch dotačních programech, které svojí podstatou podmínky veřejné služby již splňují. Vybraná dotačnířízení jsou proto doplněna o nezbytnou podmínku účasti v programu „Veřejná služba“.

Pro snazší orientaci v programu a následné splnění podmínky veřejné služby, byl z vytvořen tzv. „katalog činností“. Tento „katalog“ má formu otevřené burzy, s možností upřesnění a doplnění dle požadavků organizací působících v sociální oblasti či přímo žadatelem.

Na konkrétní dopady a na míře naplňování předpokládaných požadavků programu bude třeba přiměřené trpělivosti. Dílčí hodnocení a upřesnění bude však zapotřebí provádět průběžně.

 

Příloha
Katalog činností
Vzorové projekty

Katalog činností

Katalog činností předkládá pouze návrhy možné realizace projektu „VEŘEJNÁ SLUŽBA“. Organizace zapojující se do projektu má možnost připravit i jinou činnost, a to i ve spolupráci s další organizací působící v oblasti sociálních služeb. Počítá se s nulovými či minimálními náklady zapojené organizace, forma součinnosti bude spočívat v práci členů zapojené organizace, nikoliv ve finančním přispění do sociální oblasti. Všechny uváděné činnosti budou vykovávány formou dobrovolnické práce.

Pečovatelská služba Prahy 6,
Břevnovská 4, Praha 6
– uživatelé terénních pečovatelských služeb
– domácí péče
kontaktní osoba: JUDr. Lucie Trnková, e-mail: trnkova{zavináč}psp6{tečka}cz, tel:  736 489 021

 

Domov seniorů Elišky Purkyňové,
Šolínova 3, Praha 6
– zařízení s celoročním pobytem
kontaktní osoba: Eva Kalousová, e-mail: kalhousova.eva@centrum.cz,tel:  603 478 630

 

Domov sv. Karla Boromejského,
Praha 6 – Řepy, K Šancím 50
kontaktní osoba: Zora Vondráčková e-mail: zora.vondrackova@domovrepy.cz,tel:  737 623 290

 

Pečovatelská služba a denní stacionář penzionu HORIZONT,
Praha-Suchdol, Na vrchmezí 231/8
kontaktní osoba: Jiří Přeučil, e-mail: preucil@domovhorizont.cz,tel:  220 921 242

 

Léčebna dlouhodobě nemocných,
Praha 6, Chitussiho 1
kontaktní osoba: Dagmar Čtverečková, e-mail: ldn6.hlavnisestra@seznam.cz,tel:  224 322 286
náměty na možné využití potencionálních dobrovolníků od příjemců grantů / s výjimkou dětí ze zákl. škol, které. by do LDN měly přístup jen v doprovodu rodičů/

 

Farní úřad Církve československé husitské, sbor Jana Želivského,
Na Petynce 47a, Praha 6
kontaktní osoba: Sandra Zálabová, e-mail: husitibrevnov@seznam.cz,tel:  775 181 279

 

Vzorové projekty

Tento materiál uvádí vzory možných projektů v rámci programu „VEŘEJNÁ SLUŽBA“. Organizace, které se zapojují do programu, mohou využít zde popsaný postup již existujících nebo připravených projektů pro tvorbu vlastního projektu.

Příklad 1.

Dětský taneční soubor žádající o finanční podporu v rámci grantového řízení v oblasti volného času, jehož podmínkou je účast v programu „Veřejná služba“, si vybral projekt z katalogu – uspořádání kulturního vystoupení v Domově s pečovatelskou službou pro organizaci Pečovatelská služba Praha 6.
Zástupce (vedoucí) dětského tanečního souboru se obrátí na kontaktní osobu uvedenou v katalogu a nabídne uspořádání kulturního vystoupení dětí pro seniory v Domově s pečovatelskou službou. Společně dohodnou vhodný termín. Pečovatelská služba zajistí prostor pro danou akci. Děti z tanečního souboru budou nápomocny při přípravě místnosti a výzdoby. Uvádění seniorů na místo a pomoc při roznášení občerstvení apod. dle domluvy s kontaktní osobou. Ostatní účastníci uspořádají kulturní vystoupení. Vše za doprovodu vedoucího - dospělé osoby.

Příklad 2.

Základní škola žádá o grant v programu „Podpora školství v Městské části Praha 6“, jehož podmínkou je účast v programu „Veřejná služba“. Vybere si projekt z katalogu – přístup na internet ve spolupráci se ZŠ pro organizaci Pečovatelská služba.
Vedení školy se spojí s kontaktní osobou uvedenou v katalogu a dohodnou podrobnosti spolupráce. Pečovatelská služba nabídne projekt svým klientům. Senioři budou docházet do budovy školy, kde je žáci za dohledu pedagoga bude seznamovat s možnostmi práce na počítači, následně využívání internetu. Projekt podpoří mezigenerační vztahy.

Příklad 3.

Skautská organizace žádá o finanční příspěvek v rámci grantového programu, jehož podmínkou je účast v programu „Veřejná služba“. Chtějí pomáhat starým lidem a na základě osobních kontaktů si vyberou organizaci Domov sv. Karla Boromejského. Nejsou si však jisti svým možným přínosem.
Zástupce (vedoucí) skautské organizace se obrátí na kontaktní osobu a dohodnou konkrétní postup. V současné době má Domov asi 25 stálých dobrovolníků, kteří dělají pacientům společníky. Hledá však další. Proto nabídne tuto spolupráci i členům skautského oddílu. Úlohou dobrovolníka není suplovat práci zdravotnického personálu, ale sloužit jako určitá nadstavba. Dobrovolník přichází za seniorem popovídat si, sdělit mu nové informace, něco mu přečíst, dát si s ním kávu, doprovodit ho na koncert nebo do zahrady, rozptýlit ho v jeho nemoci, bolestech a trápení. Mladší dobrovolníci či dobrovolnice docházejí jednou týdně pacientům nakupovat.

Příklad 4.

Dívčí sportovní oddíl žádá o finanční podporu v rámci grantového programu, jehož podmínkou je účast v programu „Veřejná služba“. Vyberou si projekt Procházka pro domov seniorů Elišky Purkyňové.
Zprostředkují si schůzku s kontaktní osobou. Na první schůzce jsou dobrovolníci nejprve odpovědnou osobou proškoleni, upozorněni na možná rizika, seznámeni s charakteristikou obyvatel Domova (možných uchazečů o tuto službu). Potom jsou představeni sociálním pracovnicím na oddělení, které je následně seznámí již s konkrétním klientem. Následuje několik schůzek, kdy se obě strany vzájemně poznávají. Teprve potom dochází k vlastní realizaci – procházce po okolí, po památkách apod. Následuje i zpětná vazba, kdy se opět dobrovolníci sejdou s kontaktní osobou, sdělí klady i zápory této činnosti, popř. najdou společná opatření, která by vedla ke zlepšení celého procesu.

Příklad 5.

Fotbalový oddíl žádá o finanční podporu v rámci grantového programu, jehož podmínkou je účast v programu „Veřejná služba“. V katalogu činností si vedení oddílu nevybralo žádný projekt, ale chce se zúčastnit programu.
Osloví kontaktní osobu ve vybrané organizaci, poskytující sociální služby. Sice si nedomluví spolupráci na činnostech z katalogu, ale vybraná organizace právě hledá dobrovolníky pro organizaci kulturního odpoledne pro své klienty, pořádaného ve vlastním areálu. Fotbalový oddíl uspořádá mezi svými členy brigádu, ve které pomohou uklidit zahradu v areálu oslovené organizace a připraví zázemí pro kulturní odpoledne. Během odpoledne pomáhají klientům v přesunu na zahradu. Vše pod dohledem svého vedoucího a kontaktní osoby oslovené organizace.© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky ladronkafest.cz/verejna_sluzba ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz