Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Odbory ›› Kancelář městské části (0800) ›› detail/podstránka

Kancelář městské části

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00
středa 08:00 - 18:00

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KS A PROTOKOLU A POVĚŘENÁ ŘÍZENÍM KMČ

 Čs. armády 23/601, č.dv. 417A

vizitka:
telefon:  220 189 linka: 155

ORGANIZACE ODBORU
ODDĚLENÍ

Oddělení kanceláře starosty a protokolu


Interní auditor - 0801

I.  H L A V N Í   Ú K O L Y

 

Zabezpečuje úkoly interního auditu stanovené ZoFK a prováděcími předpisy, zejména nezávisle a objektivně přezkoumává a vyhodnocuje operace a vnitřní kontrolní systém ÚMČ.

Interní auditor je řízen starostou MČ Praha 6. Je zařazen do KT, která mu na jeho žádost poskytuje administrativní pomoc.

Interní auditor nemůže být pověřován úkoly, které jsou v rozporu s nezávislým plněním jemu stanovených úkolů.

 

II. N á p l ň   č i n n o s t i

 

1. Přezkoumává dodržování platných právních předpisů, usnesení ZMČ a RMČ, vnitřních norem, přijatých opatření a stanovených postupů v činnosti ÚMČ.

2. Posuzuje, zda vnitřní normy svým obsahem a rozsahem odpovídají úkolům ÚMČ a případně navrhuje tajemníkovi ÚMČ oblasti, pro které je účelné vypracovat vnitřní normy.

3. Zjišťuje rizika v činnosti ÚMČ a zkoumá, zda jsou tato rizika včas rozpoznávána a řízena tak, aby docházelo k jejich minimalizaci nebo úplnému odstranění a zda jsou k tomu účelu přijímána odpovídající opatření.

4. Zjišťuje, zda jsou starosta MČ Praha 6 a tajemník ÚMČ vedoucími zaměstnanci včas, spolehlivě a pravdivě informováni o stavu a vývoji finanční situace MČ Praha 6, plnění rozpočtu, stavu majetku, o změnách ekonomických podmínek vnějšího charakteru atp. a provozních a jiných důležitých skutečností.

5. Zjišťuje a posuzuje, zda zavedený vnitřní kontrolní systém zajišťovaný vedoucími zaměstnanci je dostatečně funkční a účinný a poskytuje dostatečné záruky účelného, hospodárného a efektivního hospodaření s finančními prostředky a reaguje včas na změny podmínek v činnosti MČ Praha 6.

6. V rámci finančního auditu provádí kontroly a prověřuje průkaznost účetních, finančních a jiných výkazů, evidence majetku, nakládání s pohledávkami, inventurních soupisů, prvotních dokladů, faktur, pokladních dokladů, náležitostí dokladů, dokumentace atp.

7. V rámci auditu systémů prověřuje a hodnotí účinnost systémů, které by měly zabránit vzniku neúměrných rizik a systémových nedostatků (např. při zadávání veřejných zakázek, poskytování návratných finančních výpomocí, správnost operací, vymáhání pohledávek atp.).

8. V rámci auditu výkonů prověřuje hospodárné, účelné a efektivní vynakládání zdrojů MČ a způsob řízení materiálních, finančních a lidských zdrojů.

9. Postupuje ve své činnosti podle ZoFK a vyhlášky č. 64/2002 a dalších souvisejících předpisů.

10. Sestavuje návrhy ročního a střednědobého plánu interního auditu, které předkládá ke schválení starostovi MČ Praha 6.

11. Informuje o svých zjištěních z provedených auditů bezodkladně starostu MČ Praha 6 a tajemníka a současně jim předkládá návrhy a doporučení k přijetí příslušných opatření.

12. Provádí operativní audity mimo schválený plán na základě požadavku starosty MČ Praha 6 a tajemníka ÚMČ, nebo na základě vlastních poznatků.

13. Zpracovává a předkládá starostovi k podpisu roční zprávu o výsledcích interního auditu včetně doporučení k přijetí odpovídajících opatření.

14. Zpracovává v součinnosti s odbory ÚMČ roční zprávu o výkonu finanční kontroly na MČ Praha 6, včetně číselných výkazů a po podpisu starostou MČ Praha 6 je předává MHMP.

15. Spolupracuje se sekcí interního auditu a kontroly MHMP.

16. Spolupracuje s externím auditorem.

17. Spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a podává jim oznámení v případě podezření ze spáchání trestného činu.

18. Audit odborných činností a výkazů může zajišťovat prostřednictvím externích odborníků, znalců atp.

Oddělení sekretariátů


Oddělení komunikace


Oddělení volených orgánů


 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky ladronkafest.cz/odbor08 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz