Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Mimořádné události, krizové stavy ›› detail/podstránka

Mimořádné události, krizové stavy

Co jsou to mimořádné události?

Občané našeho státu mají právo na zdravý a bezpečný život a přiměřenou ochranu svého majetku. Přesto je řada situací a negativních jevů - mimořádných událostí,kdy je toto právo narušeno.

Je úkolem všech orgánů státní správy a územní samosprávy, napříč vertikálními strukturami i napříč jednotlivými resorty, aby činily příslušná opatření k eliminaci, či alespoň zmírnění dopadů nejrůznějších negativních jevů.

ZÁKLADNÍ POJMY

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Mimořádná událost je nenadálý částečně nebo zcela neovládaný, časově a prostorově ohraničený děj, který vznikl v souvislosti s provozem technických zařízení, působením živelních pohrom, neopatrným  zacházením s nebezpečnými látkami nebo v souvislosti s epidemiemi a dalšími negativními vlivy.

Záchranné práce jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.

Likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, přičemž následky se rozumí účinky (dopady) působící na osoby, zvířata, věci a životní prostředí

Krizová situace je stav, kdy jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů,  životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.

Krizová situace ? je mimořádná událost, při níž je vyhlášen krizový stav:

  1. Stav nebezpečí  - vyhlašuje hejtman kraje (v Praze primátor) pro území kraje nebo jeho část na dobu nejvýše 30 dnů při závažné a rozsáhlé mimořádné události, kterou nelze řešit běžně dostupnými silami a prostředky a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS).
  2. Nouzový stav  - vyhlašuje vláda ČR nejdéle na dobu 30 dnů při mimořádné události, která ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní bezpečnost a pořádek v ČR.
  3. Stav ohrožení státu  - může vyhlásit Parlament ČR při ohrožení svrchovanosti státu, územní celistvosti nebo demokratických základů státu.
  4. Válečný stav  - může vyhlásit Parlament ČR při napadení agresorem nebo v případě společné obrany proti napadení v rámci plnění mezinárodních smluvních závazků.

Jedná se o takové stavy, kdy hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit běžnou činností správních orgánů a složek Integrovaného záchranného systému a jimiž se zvyšují pravomoci územních správních úřadů a vlády.

 

Jaké jsou dopady mimořádných událostí?

Mimořádné události ovlivňují a budou stále více ovlivňovat naše životy, zdraví, majetek a životní prostředí.

Klimatické změny, průmyslová revoluce, havárie v dopravě, požáry i sociálně patologické jevy lidské společnosti, kriminalita, terorismus a další jevy, ovlivňují rozsah a množství mimořádných událostí a jejich negativních dopadů na lidskou společnost a tím i na budoucnost našich dětí.

 

Nejčastější dopady mimořádných událostí jsou na zdraví a bezpečnost obyvatelstva, jeho psychické strádání, na ekonomiku a na životní prostředí jako takové.

 

Odvracení  se od přírody přináší svou daň, a rostoucí závislost na technice a jejích vymoženostech nás činí čím dál zranitelnějšími.

Podívejte se na následující přehled mimořádných událostí, které mohou ohrozit a ohrožují území České republiky, a na jejich možné dopady (uvedené mimořádné události a jejich dopady nejsou vyčerpávající):

Co ohrožuje území České republiky?

 Požáry                                                                 

Exploze                              

Bouře, vichřice a prudké větrné poryvy               

Úniky plynů

Záplavy, povodně                                             

Radioaktivita

Krupobití a přívalové deště                                

Havárie v chemickém objektu

Námrazy a náledí                                            

Působení toxických a infekčních odpadů

Sněhové vánice a kalamity                               

Únik ropných produktů

Svahové pohyby                                              

Dopravní havárie (silniční, železniční, letecké)

Propady zemských dutin                                  

Chemizace zemědělství            

Posun říčního koryta nebo dna pod hladinou      

Mechanické poruchy-konstrukcí, staveb, techniky

 

Davová panika

Půdní eroze                                                    

Násilné sociální konflikty

Zemětřesení                                                    

Teroristická činnost

Tornáda                                                          

Násilné kriminální delikty

Teplotní inverze                                               

Emigrační vlny

Obtížná vedra a sucha                                     

Mezistátní konflikty

Vlivy kosmických záření a těles

Epidemie, pandemie (velká nákaza lidí)

Epizootie (značná nákaza zvířat)

Epifytie (značná nákaza rostlin)

Škůdci a paraziti

Pád kosmických těles                                     

 

 

 Možné dopady a vedlejší účinky mimořádných událostí 

 Zdraví a bezpečnost

Psychické strádání

Požáry

Úniky toxických látek

Ekonomické poruchy

Selhání veřejných služeb

Eroze půdy

 

Poškození systému dodávky pitné vody

Výpadky elektřiny

Výpadek kanalizace

Výpadky komunikace

Škody v zemědělství

Zhoršení odvodu dešťové vody

Přerušení povrchové a vzdušné dopravy

 

Další informace:© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky ladronkafest.cz/mimoradne_udalosti ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz