Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Legislativa pro oblast krizového řízení ›› detail/podstránka

Legislativa pro oblast krizového řízení

Legislativa havarijního a krizového plánování a řízení

Legislativní proces, který upravuje práva a povinnosti při přípravě a řešení mimořádných událostí vyplynul ze zkušeností a vyhodnocení rozsáhlých ničivých povodní v roce 1997, které postihly jednu třetinu území republiky. Právní úprava tzv. krizové legislativy vychází z ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Obecná mezinárodní i národní legislativa, vize, strategie, doktríny, koncepce, smlouvy

Česká republika jako člen Severoatlantické aliance a Evropské unie je vázána řadou mezinárodních smluv, dohod a strategií v oblasti vnější a vnitřní bezpečnosti. Mezi základní mezinárodní dokumenty například patří Washingtonská smlouva o vzniku Severoatlantické aliance ze 4. dubna 1949. Základní dokumenty NATO jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva obrany ČR. Ochrana obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemající mezinárodní charakter je obsahem Dodatkových protokolů I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8.června 1977. ČSFR tyto protokoly ratifikovala v roce 1990 a ratifikované znění je obsahem Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb., o vázanosti České a Slovenské federativní Republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám. Členství České republiky v Evropské unii znamená přispívat k tvorbě a naplňování bezpečnostních vizí a strategií členských států unie. Podrobné znění dokumentů, strategií a vizí je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR je rovněž k dispozici Sbírka platných mezinárodních smluv mezi Českou republikou a zahraničními partnery.


Mezi základní národní zákony a další právní předpisy strategické povahy, které obsahují prvky bezpečnosti a ochrany občanů republiky náleží:


Mezi základní zákony a další právní předpisy havarijního a krizového plánování a řízení náleží:

Havarijní oblast - příslušné zákony a další právní předpisy

Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů č. 239/2000 Sb.

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.

Zákon o mírovém využívání jaderné en. a ionizujícího záření (atomový zákon) č. 18/1997 Sb.

Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijní plánování

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 195/1999 Sb., o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě

Zákon č. 59/2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva č. 463/2000 Sb.

Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému č. 328/2001 Sb.

Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva č. 380/2002 Sb.


Krizová oblast - příslušné zákony a další právní předpisy

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky č. 110/1998 Sb.

Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů - krizový zákon č. 240/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému č. 328/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva č. 380/2002 Sb.

Nařízení vlády ČR o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva č. 463/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) č. 281/2001 Sb.

Vyhláška Českého báňského úřadu kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování,využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování reventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol č. 75/2001 Sb.

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ve věci případné likvidace těl nakažených zvířat spalováním č. ZP23/2001

Nařízení vlády ČR k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) č. 462/2000 Sb.

Nařízení vlády 432/2010 ze dne 22. prosince 2010 o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury


Oblast obrany - příslušné zákony a další právní předpisy

Zákon o zajišťování obrany české republiky č. 222/1999 Sb.

Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) č.585/2004 Sb.

Zákon o ozbrojených silách České republiky č. 219/1999 Sb.


Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy - příslušné zákony a další právní předpisy

Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů č. 241/2000 Sb.

Vyhláška Správy státních hmotných rezerv a plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy č. 498/2000 Sb.

Oblast utajovaných informací a ochrany osobních údajů - příslušné zákony

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti č. 412/2005 Sb.

Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb.© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky ladronkafest.cz/legislativa_krizove_rizeni ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz