Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Rozvoj Prahy 6 ›› Obecní záměry ›› Lávka Horoměřická ›› detail/podstránka

Lávka Horoměřická

náhled souboru

Aktuálně: 

 

Výsledky architektonické soutěže

Kancelář architekta Městské části Praha 6 vyhlásila na začátku dubna 2018 veřejnou anonymní soutěž o návrh na zpracování návrhu lávky přes ulici Horoměřická, v návaznosti na soutěžní podmínky schválené usnesením RMČ č. 3374/18 ze dne 4. 4. 2018. Městská část smluvně dohodla s Hl. m. Prahou podmínky navazující realizace a budoucího provozování lávky, včetně převzetí výsledků soutěže a zajištění realizace a financování celého projektu. Regulérnost soutěže byla potvrzena Českou komorou architektů.

Zadavatel v zákonné lhůtě obdržel 3 námitky k vyhodnocení soutěže, kterým soutěžní porota po svém zasedání vyhověla. Soutěžní porota provedla přezkoumání soutěžních návrhů s ohledem na jejich soulad se soutěžními podmínkami. Na tomto základě došlo k vyřazení návrhů, které porušily soutěžní podmínky (zejména nesplnění požadovaných vazeb v území bezbariérovým řešením), a to s ohledem na podané námitky všech tří stěžovatelů. Bez náhrady bylo zrušeno ocenění pro návrh č. 6 umístěný na 1. místě. Hodnocení dalších oceněných a odměněných návrhů bylo ponecháno beze změny.

Zástupcem investora lávky je Odbor strategických investic MHMP, který nyní připravuje zahájení jednacího řízení bez uveřejnění s autorskými týmy na 2., resp. 3. místě.

2. pořadí:
soutěžní návrh č. 7 – udělena cena 100.000,– Kč
Novák & Partner s.r.o. / Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt, Ing. arch. Gabriela Elichová, Ing. arch. Martin Elich.
3. pořadí:
soutěžní návrh č. 1 – udělena cena 70.000,– Kč
Ing. arch. Marek Blank (a Ing. arch. MgA. Petr Tej PhD., Janek Srnka, Ing. Jiří Hejzlar).
Odměna:
soutěžní návrh č. 9 – udělena odměna 50.000,– Kč
ra15 a.s. / Doc. Ing. arch. Radek Lampa (a Maxim Petricov, Fedor Yurchenko).

Výstava soutěžních návrhů probíhá od 4. 2. 2019 v prostorách Galerie Chodba, ve 3. patře budovy Úřadu městské části Praha 6, Čsl. armády 23, Praha 6.

 

07/2018 - odvolání vůči výsledkům soutěže 

Zadavatel v zákonné lhůtě obdržel 3 námitky k vyhodnocení soutěže, kterým soutěžní porota po svém zasedání doporučila vyhovět.
Po dodatečném a předběžném prověření soutěžního návrhu č. 6 soutěžní porota zjistila, že autoři tohoto návrhu pravděpodobně nedodrželi ustanovení soutěžních podmínek a uvedli tak porotu v omyl. Porota připomíná, že soutěžící odevzdáním soutěžního návrhu deklarovali splnění všech soutěžních podmínek, což zahrnuje i technickou správnost a předpoklad proveditelnosti všech navrhovaných konstrukcí a komunikací. Soutěžní porota nyní provede nové hodnocení návrhů, které případně umožní dodatečné vyřazení těch návrhů, které porušily soutěžní podmínky (zejména nesplnění požadovaných vazeb v území bezbariérovým řešením), a to s ohledem na podané námitky všech tří stěžovatelů.

 

06/2018 - Výsledky soutěže 

Městská část Praha 6 vyhlásila na začátku dubna veřejnou anonymní soutěž o návrh na zpracování návrhu lávky přes ulici Horoměřická, v návaznosti na soutěžní podmínky schválené usnesením RMČ č. 3374/18 ze dne 04.04.2018. Městská část smluvně dohodla s Hl. m. Prahou podmínky navazující realizace a budoucího provozování lávky, včetně převzetí výsledků soutěže a včetně zajištění realizace a financování celého projektu. Regulérnost soutěže byla potvrzena Českou komorou architektů.

Cílem soutěže bylo architektonicko – konstrukční řešení mimoúrovňového propojení Hanspaulky a sídliště Červený vrch v zadaném území. MČ Praha 6 chce tímto propojením řešit dva zásadní požadavky v místě:

a) Propojení dvou zmíněných lokalit pro nemotorovou dopravu (pěší, cyklisti, údržba) v rámci připravovaného systému sítě nemotorové dopravy na MČ Praha 6.

b) Propojení přilehlé části Hanspaulky a oblasti Červeného vrchu na významný uzel stanic MHD Bořislavka – na metro, autobus i tramvaj.

Soutěžní porota na svém hodnotícím zasedání dne 12. 6. 2018  vybrala nejlepší návrhy:

1. pořadí:
soutěžní návrh č. 6 – udělena cena 170.000,– Kč
Anta s.r.o. / Ing. arch. Karel Scheib (a Dipl. Ing. Bořek Němec, Ing. arch. Richard Zacpal).
ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 1. místo - návrh číslo 6a [ PDF • 1160kB ]
ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 1. místo - návrh číslo 6b [ PDF • 1426kB ]

2. pořadí:
soutěžní návrh č. 7 – udělena cena 100.000,– Kč
Novák & Partner s.r.o. / Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt, Ing. arch. Gabriela Elichová, Ing. arch. Martin Elich.
ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 2. místo - návrh číslo 7a [ PDF • 1261kB ]
ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 2. místo - návrh číslo 7b [ PDF • 680kB ]

3. pořadí:
soutěžní návrh č. 1 – udělena cena 70.000,– Kč
Ing. arch. Marek Blank (a Ing. arch. MgA. Petr Tej PhD., Janek Srnka, Ing. Jiří Hejzlar).
ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 3. místo - návrh číslo 1a [ PDF • 1174kB ]
ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 3. místo - návrh číslo 1b [ PDF • 1035kB ]

Odměna:
soutěžní návrh č. 9 – udělena odměna 50.000,– Kč
ra15 a.s. / Doc. Ing. arch. Radek Lampa (a Maxim Petricov, Fedor Yurchenko).
ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 0. místo - návrh číslo 9a [ PDF • 767kB ]
ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 0. místo - návrh číslo 9b [ PDF • 804kB ]

 

Komentář poroty k vítěznému návrhu (soutěžní návrh č. 6 – 1. místo):

Mimo řešení architektonické a konstrukční návrh disponuje zejména komplexním a kvalitním řešením urbanistickým. Porota kladně hodnotí zvolené řešení, přemostěním pouze ulice Horoměřické, jako řešení, které lépe umožní krátké a bezkolizní pěší a cyklistické spojení zejména v nejfrekventovanějším směru na Bořislavku. Autoři návrhu se zabývají místem nástupu na lávku v Tobrucké ul. s důrazem na městský detail a návrh tak přináší této lokalitě zcela novou kvalitu a význam. Technické a výškové řešení lávky je lapidární a bylo vyhodnoceno porotou jako nejlepší, stejně tak jako navržené principy pěších a bezbariérových směrů. Architektonickou historizující formu návrhu porota neshledala příliš adekvátní místu i samotné konstrukci lávky. Porota proto navrhuje k dopracování: nalezení soudobějšího architektonického výrazu lávky tak, aby více reflektoval poválečný (modernistický) charakter lokality i soudobé konstrukční principy, úpravu návrhu pro umožnění bezpečnějšího a plynulejšího pohybu cyklistů při přístupu na lávku při nájezdu z podélné rampy (podél Horoměřické) na lávku (např. vložení min. oblouku umožňující plynulý průjezd cyklistů bez najíždění do protisměru).

Soutěžní protokol:ikonka typu souboru application/pdf Vyhodnocení soutěže o návrh - Lávka přes ulici Horoměřická [ PDF • 347kB ]

Jménem městské části Praha 6 děkujeme všem soutěžícím za účast v soutěži. Výstava soutěžních návrhů bude probíhat v druhé polovině roku 2018 v prostorách Galerie Chodba, ve 3. patře budovy Úřadu městské části Praha 6, Čsl. armády 23, Praha 6.


 

03/2018 - vyhlášení soutěže 

Rada hlavního města Prahy schválila usnesení, které spěje k vyhlášení soutěže na lávku Horoměřická v průběhu jara tohoto roku. 


 

10/ 2016

Praha 6 je připravena zadat architektonickou soutěž na lávku přes ulici Horoměřická, než to však udělá, ráda by znala názor místních obyvatel.

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-konstrukčního řešení nové lávky přes ulici Horoměřickou a Tobruckou. Návrh by měl definovat tvarové a konstrukční řešení lávky a umožnit bezbariérové pěší a cyklistické propojení místních obytných lokalit - zejména Hanspaulky a Červeného vrchu, ale i propojení uzlu městské hromadné dopravy Bořislavka s plánovanou výstavbou P+R parkoviště mezi ulicemi Horoměřická a Tobrucká. V tomto místě je v současnosti provozováno placené záchytné parkoviště. Radnice městské části prověřuje možnost doplnění tohoto povrchového zařízení podzemním parkovacím objektem, který by byl autům přístupný výhradně z Horoměřické (předběžně jsou uvažována 2-3 podlaží). Do diskuze ohledně vzhledu parkovacího domu, možnosti jeho ozelenění či začlenění doplňkových funkcí do objektu bude v případě rozpracování záměru zapojena veřejnost.

Praha 6, jako zadavatel soutěže, ocení případné připomínky, informace či návrhy na zlepšení, které by mohly pomoci obohatit zadání soutěže a tím obohatit i vzešlé návrhy. Na adresu je možné zasílat podklady po celé září. Na emaily bude na začátku října zaslán materiál s celkovým výčtem podkladů a komentářem od MČ Praha 6.

Dne 21. září 2016 mezi 16. a 18. hodinou bude možné přijít na radnici Prahy 6 (Kancelář architekta, Čs. armády 23, 3. patro, č.dv. 317) na tzv. konzultační hodiny. V jejich rámci bude možné probrat případné připomínky, nápady na zlepšení apod. Prosíme případné zájemce o potvrzení účasti na emailovou adresu lavkahoromericka{zavináč}praha6{tečka}cz.

 

 

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky ladronkafest.cz/lavka-horomericka ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz